De 5 menselijke waarden

De leringen van Sri Sathya Sai Baba zijn gebaseerd op de 5 universele menselijke waarden, zoals hij ze noemt: waarheid (sathya), juist gedrag (dharma), vrede (shanti), liefde (prema) en geweldloosheid (ahimsa). Deze waarden zijn in iedereen aanwezig, en worden daarom menselijke waarden genoemd.

Waarheid
Juist Gedrag
Vrede
Liefde
Geweldloosheid

Waarheid

'Waarheid is dat wat niet veranderd wordt door tijd, ruimte of eigenschappen. Het is voor altijd hetzelfde, onaangedaan en onveranderlijk. Het kan nooit onwaar blijken door enig opvolgende gebeurtenis of kennis.' - Sri Sathya Sai Baba

'Er is in iedereen een vonk van waarheid, niemand kan zonder die vonk leven. Er is in iedereen een vlam van liefde, zonder die vlam wordt het leven een donkere leegte. Die vonk en die vlam is God, want Hij is de bron van alle waarheid en liefde. De mens zoekt naar de waarheid. Hij wenst de werkelijkheid te weten, want zijn eigen natuur is afkomstig van God, die de waarheid is. Hij zoekt liefde, om te geven en om te delen, want zijn natuur is die van God, en God is liefde.' - Sri Sathya Sai Baba, 1 september 1958

Juist Gedrag

Sathya Sai Baba legt juist gedrag als volgt uit:

‘Elk beroep, elke fase in het leven, de sekse, elke periode van het leven die met leeftijd samenhangt - kleuter, kind, jongvolwassene, middelbare leeftijd, ouderdom - heeft zijn plichten en verplichtingen die de norm aangeven en het individu richting geven om hem in de samenleving zijn plaats te doen vinden.’ - Sri Sathya Sai Baba

‘Dharma (juist gedrag) wordt gekenschetst door geheiligdheid, vrede, waarheid en kracht. Dharma is yoga (één zijn met- of opgaan in God). Het is sathya (waarheid), waarvan de eigenschappen zijn: rechtvaardigheid, beheersing van de zintuigen, liefde, waardigheid, goedheid, meditatie, medeleven en geweldloosheid. Het leidt je naar universele liefde en eenheid.’ - Sri Sathya Sai Baba

‘In praktijk brengen wat je verkondigt, doe de dingen zoals je zegt dat het zou moeten, en houd je bij wat je doet aan de voorschriften. Handel deugdzaam, laten je verlangens geheiligd zijn, heb eerbied voor God, leef om God te bereiken. Dat is dharma.’ - Sri Sathya Sai Baba

Vrede

Om vrede te ervaren moeten we af van overmatige wensen en onredelijke verwachtingen. Onrust wordt meestal door onvervulde wensen veroorzaakt, niet door omstandigheden van buitenaf.

‘De essentiële geesteshouding die men zou moeten aankweken is: deelnemen aan alle activiteiten die behoren tot de taak die je in het leven dient te vervullen, zonder eraan gehecht te raken. Zoals de blauwe kleur van het uitspansel onaangedaan blijft door wolken, regenbuien, bliksemschichten en onweer, maar ondanks die tijdelijke verstoringen altijd hetzelfde blijft, zo moet de menselijke geest helder en schoon blijven, ongeacht wat voor stormen en spanningen zich in het leven voordoen.’ - Sri Sathya Sai Baba, 1966

De formule die Sai Baba geeft voor het bereiken van wereldvrede is:

‘Als er rechtvaardigheid is in het hart
Zal er schoonheid zijn van karakter.
Als er schoonheid is in het karakter
Zal er thuis harmonie heersen.
Als er thuis harmonie heerst
Zal er orde in het land zijn.
Als er orde is in het land
Zal er vrede in de wereld zijn.’
- Sri Sathya Sai Baba

Liefde

Op 1 april 1973 heeft Sai Baba in Gujarat gezegd:

‘Ik moet jullie over het alles overheersende belang van liefde vertellen. Liefde is God; leef in liefde. God is de belichaming van volmaakte liefde. Alleen door liefde kan hij worden gekend en gerealiseerd, bereikt en voor je worden ingenomen. De maan kun je alleen met behulp van maanlicht waarnemen; God kun je alleen zien door de stralen van liefde.’
- Sri Sathya Sai Baba, 1 april 1973

Op Nieuwjaarsdag heeft Sai Baba in Mumbai gezegd:

‘De aarde is als een reusachtige onderneming, een productieve fabriek, waar het product liefde is. Door middel van sadhana (spirituele inspanning) is het mogelijk om liefde voort te brengen en die naar miljoenen en miljoenen mensen die het nodig hebben, te exporteren. Hoe meer je ervan geeft, hoe meer het groeit, hoe heerlijker het is en hoe groter de vreugde. Door middel van liefde kan men God benaderen en in zijn nabijheid verkeren, want God is liefde, en als je in liefde leeft, leef je in God.' - Sri Sathya Sai Baba, 1 januari 1971

De afstand tussen 'jou en mij' wordt door Sai Baba beschreven als de intensiteit van de liefde die in ons hart aanwezig is.

‘Als je in het bewustzijn van het alom aanwezige atma (Zelf) leeft, leef je in liefde. Liefde stroomt in je en door je heen naar alle anderen. Breng liefde voor iedereen tot ontwikkeling, dat is de weg om nader tot Mij te komen. Ik meet afstand niet in termen van meters of kilometers. De intensiteit van liefde is de maat voor de afstand tussen jou en Mij.’
- Sri Sathya Sai Baba, 18 augustus 1968

Liefde, zegt Sai Baba, is zijn kenmerkende eigenschap:

‘Liefde is mijn kenmerkende eigenschap. Niet het scheppen van materiële voorwerpen of het schenken van gezondheid en geluk door mijn wil. Wat jullie wonderen noemen kun je als een absoluut teken van goddelijkheid beschouwen. Maar de liefde die jullie allen verwelkomt, die allen zegent, die maakt dat ik mij naar de zoekers spoed, naar de lijdenden en degenen die, waar ook, in nood verkeren, dat is het ware teken.’ - Sri Sathya Sai Baba

Geweldloosheid

‘Geweldloosheid betekent niet alleen maar: een levend wezen geen kwaad doen, zelfs niet door een woord, blik of gebaar. Verdraagzaamheid, beheerstheid, gelijkmoedigheid – dat helpt je om steeds geweldloosheid te beoefenen.’ - Sathya Sai Baba, 20 december 1967

‘Geweldloosheid is één van de facetten van Waarheid. Als je eenmaal de verwantschap van alle wezens beseft, de fundamenteel atmische eenheid en hun eenheid met God, zul je elkaar niet opzettelijk pijn doen of ongemak veroorzaken.’ - Sri Sathya Sai Baba, 20 december 1967