Spiritualiteit in de praktijk

Voor veel mensen is het in praktijk brengen van spiritualiteit een opgave. Dit is echter het belangrijkste: zonder het toepassen van spiritualiteit in de praktijk is er geen persoonlijke groei. Bij veel gelegenheden heeft Sai Baba benadrukt dat de liefde die in het hart aanwezig is geuit moet worden in onze dagelijkse handelingen. Eén van de manieren om dit te doen is het naleven van wat Sai Baba de tien beginselen noemt. Een andere praktische oefening is het stellen van grenzen aan wensen.

Tien beginselen

  1. Beschouw het land waarin je bent geboren als heilig. Wees vaderlandslievend, maar bekritiseer of verneder andere landen niet. Zelfs in je gedachten of dromen moet het niet in je opkomen je land nadeel te berokkenen.
  2. Eerbiedig alle godsdiensten in gelijke mate.
  3. Erken de menselijke broederschap; behandel allen als broeders en zusters; heb iedereen lief.
  4. Houd je huis en leefomgeving schoon, want dit zal de hygiëne en gezondheid bevorderen en je ten goede komen.
  5. Wees menslievend maar beledig armlastigen niet door geld te geven; geef in plaats daarvan voedsel, kleding, onderdak en help op andere manieren; moedig luiheid niet aan.
  6. Koop niemand om en neem geen steekpenningen aan.
  7. Bedwing afgunst en jaloezie; laat je blik en je levensopvatting zich verwijden; behandel iedereen gelijk, ongeacht afkomst of geloof.
  8. Probeer zoveel mogelijk zelf te doen; maak jezelf onafhankelijk van anderen, maar zet je wel in voor belangeloze dienstverlening aan de gemeenschap.
  9. Aanbid God en heb Hem lief; mijd het kwaad.
  10. Gehoorzaam aan de wetten van het land; wees een voorbeeldig burger.

Grenzen aan wensen

‘Wie is het armst? Wie veel wensen heeft, die is de armste mens op de wereld.
Wie is het rijkst? Wie heel tevreden is, die is de rijkste mens op de wereld.’
- Sathya Sai Baba

Dat zegt Sai Baba en hij spoort alle devotees aan om grenzen aan hun wensen te stellen teneinde voortgang te maken op het spirituele pad.

Wat is de betekenis van grenzen aan wensen?

‘Wat is de betekenis van grenzen aan wensen? De mens wordt door zijn ongebreidelde verlangens op het verkeerde been gezet. Hij leeft in een droomwereld en vergeet het Opperste Bewustzijn (Para-tattwa). Dat is de reden dat het van belang is om onze wensen aan banden te leggen, er grenzen aan te stellen. We geven te veel geld uit. In plaats van onmatig geld voor ons eigen plezier uit te geven, zouden we geld moeten besteden voor hulp aan armen en hulpbehoevenden. Dat is de diepere betekenis van ‘Grenzen aan wensen’. Maak echter niet de fout om te denken dat je alleen maar geld hoeft te geven, terwijl ondertussen je eigen wensen almaar toenemen. Beperk je wensen, omdat materialistische wensen tot een rusteloos en catastrofaal leven leiden. Verlangens zijn als een gevangenis, waaruit je alleen kunt worden bevrijd door je te beperken in wat je allemaal wilt. Verlang alleen maar naar de basisbehoeften van het leven.' - Sathya Sai Baba, 21 november 1988

Hoe kun je je verlangens beperken?

Sai Baba legt in de volgende regels prachtig het belang uit en de maatregelen die een mens kan nemen waar het het stellen van grenzen aan wensen betreft.

Verspil geen voedsel - Voedsel is God

‘Sta ten eerste eens stil bij het voedsel dat wij tot ons nemen. Eet alleen wat je nodig hebt. Wees niet gulzig. Schep niet méér op dan je op kunt, om daarna de rest weg te gooien, want verspilling van voedsel is een grote zonde. Dat teveel aan voedsel had een andere mond kunnen voeden. Eet alleen wat je nodig hebt en let erop dat wat je eet, sattwisch is. Verkwist geen voedsel, want voedsel is God, het leven is God, en de mens is uit voedsel geboren.
Voedsel is de belangrijkste bron van ’s mensen leven, lichaam, geest en karakter. Het grootste gedeelte van het voedsel dat wordt geconsumeerd, wordt door het lichaam uitgescheiden. Slechts een heel klein deel wordt opgenomen en vindt zijn weg naar het bloed. En een nog veel kleiner gedeelte, het subtielste deel van het voedsel, voedt het denken. Daarom vormt het denken een weerspiegeling van het opgenomen voedsel. De grondslag van de huidige dierlijke en demonische neigingen in ons denken is het voedsel dat wij eten. Alleen door de kwaliteit van ons voedsel en water onder controle te houden kunnen wij goddelijkheid bereiken.’ - Sathya Sai Baba, 21 november 1988

Verspil geen geld - misbruik van geld is niet goed

‘Ten tweede, houd de manieren in de gaten waarop geld wordt uitgegeven. Indiërs beschouwen geld of rijkdom als de godin Lakshmi. Misbruik geld niet, dat is slecht. Je zou ten prooi vallen aan slechte eigenschappen, slechte ideeën en slechte gewoonten. Gebruik je geld op een wijze manier voor goede daden.
Een mens zou slechts zoveel rijkdom moeten bezitten als essentieel is. Het is als met de maat van zijn schoenen. Als ze te groot zijn kan hij niet lopen en als ze te klein zijn kan hij ze niet aan. Geld is als mest. Als dat ergens bij elkaar wordt geveegd, geeft het een vieze lucht. Maar verspreid je het ruim over de velden, dan levert het een overvloedige oogst op. Zo is het ook met geld: als het wordt uitgegeven voor het bevorderen van goed werk, levert het een geweldige voldoening en geluk op. Net als bloed, moet geld circuleren; dat is gezond.’ - Sathya Sai Baba, 21 november 1988

Verspil geen tijd - verspilde tijd is verspild leven

‘Ten derde, besteed aandacht aan het gebruik van tijd. Men zou geen tijd moeten verspillen. Tijd dient te worden geheiligd omdat alles in deze schepping van tijd afhankelijk is. Zelfs de oude geschriften verheerlijken God als ‘Kaalaya namaha, Kaalaatheethaya namaha (eer aan de Ene die de belichaming is van tijd en die tijd te boven gaat).
Tijd is een essentieel onderdeel van het leven. Bezoedel tijd niet met roddel en loze praatjes. De waarheid achter het gezegde “Verspil geen tijd” is dat er geen tijd zou moeten worden verkwist met slechte gedachten en daden. Integendeel, gebruik tijd op een efficiënte manier.’ - Sathya Sai Baba, 21 november 1988

Verspil geen energie - doe geen kwaad, doe wat goed is

‘Ten vierde, het bewaren van energie is heel belangrijk. Onze fysieke, mentale en spirituele energieën moeten nooit worden verspild. Misschien vraagt u mij: “Maar hoe verspillen wij onze energie dan?
Het zien van slechte dingen, het horen van slechte dingen, kwaadspreken, het hebben van slechte gedachten en het plegen van slechte daden zijn allemaal voorbeelden van energieverspilling. Bewaar je energie op al deze vijf gebieden en maak je leven zinvoller.' - Sathya Sai Baba, 21 november 1988