Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 20 oktober 2014

  Sa betekent goddelijk, ai of ayi betekent moeder en Baba betekent vader. De naam Sai Baba betekent dus goddelijke moeder en vader. Sai is gekomen voor de hoogste taak van vereniging van heel de mensheid als één familie door de band van broederschap en om de goddelijke (atmische) werkelijkheid binnen alle wezens te bevestigen en te verklaren. God komt in de vorm van avatar om zich te openbaren als de basis voor de gehele kosmos en om allen te leren de gemeenschappelijke goddelijke erfenis die iedereen bindt te erkennen. Pas als dit gebeurt kunnen mensen hard werken om zich van dierlijke eigenschappen te ontdoen. Ik ben de belichaming van liefde; liefde is mijn instrument. Ik onthul de waarheid over mijzelf omdat ik wil dat jullie hierover nadenken en er vreugde uit putten. Mogen jullie ook geïnspireerd worden om de aangegeven disciplines na te leven en voorwaarts te gaan naar het doel van zelfverwerkelijking. Word je bewust van de Sai die in je hart schijnt.
   
  - Sathya Sai Baba, 19 juni 1974

 • Gedachte van 19 oktober 2014

  Hoeveel geestelijke oefeningen je ook doet, vergeet nooit ook maar een moment Gods naam. Doe nooit iets wat je van God wegvoert. Met gebed kun je alles bereiken. Je hoeft niet luid te bidden; het is genoeg als je in jezelf bidt. God woont in je hart en luistert naar al je gebeden. Als je Zijn genade wenst te ontvangen, bezin je dan voortdurend op Hem. Wereldlijke problemen komen en gaan. Hecht er niet veel belang aan. Door gebed kun je elk probleem overwinnen. Gods genade is waarlijk altijddurend; probeer die te verwerven. Herhaal de naam van God dag in dag uit. Dat alleen zal je altijd beschermen. Zoals lucht overal aanwezig is, zo is God in je, met je, onder je, boven je, overal om je heen. Wees dus constant met Hem verbonden. Wanneer je vertrouwen in God aankweekt, zul je als vanzelf eenheid ervaren. Daardoor krijgen haatgevoelens geen kans.
   
  - Sathya Sai Baba, 21 juli 2005

 • Gedachte van 18 oktober 2014

  God is geen aparte entiteit. De mens is de belichaming van God. De geschriften verkondigen dat God in menselijke vorm verschijnt. Hoewel God geen afzonderlijke vorm heeft, komt er van tijd tot tijd een avatar om te laten zien hoe het menselijk leven goddelijk kan worden. Ik heb vaak verklaard dat God niet als avatar afdaalt om mensen van hun problemen en smart te bevrijden en om hun vreugde en geluk te verschaffen. Problemen, beproevingen en zorgen zijn gewoon het gevolg van je vroegere handelingen. De Bhagavad Gita verklaart: De mens is door verdiensten en tekortkomingen gebonden aan vorige levens. Zoals je handelt, zo is de reactie. Als je voor een spiegel staat en de handen vouwt voor een groet, dan wordt de groet door het spiegelbeeld gereflecteerd. Als je nors naar de spiegel kijkt, wordt de norsheid naar jou teruggekaatst.
   
  - Sathya Sai Baba, 3 september 1988

 • Gedachte van 17 oktober 2014

  In de Bhagavad Gita en andere geschriften kunnen verklaringen staan die elkaar ogenschijnlijk tegenspreken. Bijvoorbeeld in de Gita beklemtoont Krishna ergens de noodzaak van handeling, ergens anders de trouw aan rechtschapenheid (dharma), terwijl hij elders adviseert alle dharma terzijde te schuiven en zich volledig aan de Heer over te geven. Dit zijn slechts schijnbare tegenstrijdigheden. De lering varieert overeenkomstig de spirituele ontwikkeling van de betreffende persoon en de situatie waarin men zich bevindt. De les hier is, dat men met gepaste zorg en aandacht moet trachten de diepe betekenis van de grote leringen van de avatars en wijzen volledig te begrijpen, voordat men zich aan enige kritiek waagt.
   
  - Sathya Sai Baba in Brindavan, juli 1988

 • Gedachte van 16 oktober 2014

  Geweldloosheid is omschreven als de hoogste vorm van rechtschapenheid, gerechtigheid of deugdzaamheid (dharma). Al het geweld in de huidige wereld is het gevolg van het feit dat mensen geen deugdzaam leven leiden. Er is gezegd dat het lichaam voornamelijk gegeven is om dharma na te streven. De belangrijkste lering van Boeddha was geweldloosheid (ahimsa). Geweldloosheid betekent niet alleen dat je anderen niet mag verwonden met je lichaamskracht of wapens. Geweldloosheid moet gepaard gaan met zuiverheid van gedachte, woord en daad. Er mogen geen slechte gevoelens zijn, want dat is op zich al een vorm van geweld. Anderen op welke manier ook kwaad doen met je lichaam is geweld. Ook met onze woorden mogen we niemand kwetsen; onze woorden moeten vriendelijk, aangenaam en heilzaam zijn. Alle handelingen moeten nuttig voor anderen zijn.
   
  - Sathya Sai Baba, 15 mei 1996

 • Gedachte van 15 oktober 2014

  Krishna sprak tot Arjuna: 'Jij bent mijn toegewijde en mijn vriend.' Arjuna noemde zichzelf geen toegewijde en ook Krishna stelde zich niet tevreden met de verklaring dat Arjuna alleen zijn toegewijde was. Waarom zei Krishna: 'Je bent mijn vriend'? Deze verklaring heeft een diepe spirituele betekenis. Dit wordt pas duidelijk wanneer we het spirituele pad bewandelen. Indien Krishna Arjuna louter 'mijn vriend' had genoemd, kon zijn ego opgeblazen worden en zou hij zich al te vrij tegenover Krishna kunnen gedragen. En als hij Arjuna zou zeggen: 'Beste man, je bent mijn toegewijde', dan zou Arjuna buitengewoon onderdanig en zelfs bang voor hem kunnen worden. Hij mocht geen angst krijgen, noch mocht hij aangemoedigd worden zich overmatige vrijheden te veroorloven. Daarom gebruikte Krishna de termen toegewijde en vriend. 'Je bent mijn vriend; je kunt tot op zekere hoogte vrijmoedig tegen mij zijn. Je bent mijn toegewijde; dus neem jezelf in acht. Houd jezelf in je toewijding onder controle.'
   
  - Sathya Sai Baba in Brindavan, juli 1988

 • Gedachte van 14 oktober 2014

  Vestig je vertrouwen vast op de Heer en niet op de dingen van de wereld. Met sterk vertrouwen in de Heer zal je onderscheidingsvermogen perfect zijn. Dan zul je geleid worden door je geweten, dat jou altijd de juiste weg wijst. In vedantische taal wordt het geweten chit genoemd. God is sat-chit-ananda. Sat  betekent 'zijn' (Engels: 'being'); chit betekent 'bewustzijn' ('awareness'). Steeds wanneer deze twee samenkomen is er gelukzaligheid ('bliss'). Dit is de betekenis van de goddelijke naam BABA - Being + Awareness + Bliss + Atma (het ware zelf). Om die gelukzaligheid of ananda te krijgen moet je sat en chit combineren. Zonder God is er geen gelukzaligheid of vreugde. Denk dus altijd aan Hem; leef in Zijn tegenwoordigheid.
   
  - My Dear Students, deel 2, hoofdstuk 17: 'Lessons from the Immortal Indian Epics'

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."

Nieuws