Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 19 september 2014

  De geboorte als mens is heilig en kostbaar. Door toe te geven aan egoïsme ondermijnen mensen hun leven en de goddelijkheid in zichzelf. Alleen een deugdzaam leven kan deze geboorte heiligen. God woont in iedereen en geeft aanwijzingen in het menselijk bestaan als het innerlijk geweten. Indien je egoïsme in je laat groeien, neemt het de vorm aan van begeerte, hebzucht en haat. Deze drie ondeugden zijn zeer gevaarlijk en duivels. Als wereldse verlangens toenemen, groeien die ondeugden zozeer dat je het geloof in God erdoor verliest en dat je zelfs vijandschap ten opzichte van God laat ontstaan. Jaag nooit werelds geluk na dat vol gevaren is en maakt dat je God, die bereid is jou met liefde na te staan, opgeeft. Je ouders of familie kunnen van je verwijderd zijn. God is nooit ver van je. Hij is altijd bij je, achter je en overal om je heen en Hij zal je altijd beschermen.
   
  - My Dear Students, deel 2, hoofdstuk 17, 17 september 1992

 • Gedachte van 18 september 2014

  Sakhubai, een vrouw die zeer toegewijd was aan Panduranga [naam voor Krishna], ging naar de heilige Namadeva en legde hem voor: 'Meester, ik maak zoveel koemestkoeken, maar mensen stelen ze. Met de verkoop ervan verdien ik de kost, maar er blijft heel weinig over om te verkopen. Wat moet ik doen?' Namadeva vroeg haar glimlachend: 'Hoe weet je dat die gestolen koemestkoeken van jou zijn?' Prompt antwoordde Sakhubai: 'Meester, ik laat ze aldoor de naam van Panduranga denken en reciteren; ze geven mijn gevoelens weer en ze hebben een verbazingwekkende uitwerking!' Ze vroeg Namadeva toen om een koek door te breken en ernaar te luisteren. Iedereen om Namadeva heen was stomverbaasd te horen dat de levenloze koemestkoeken weerklonken van Panduranga's naam in de correcte wijs en melodie en het juiste ritme. Moeder Sakhubai zei: 'Niet alleen in deze koeken; als we bij al onze handelingen aan de Heer denken, dan zal dat zijn weerslag en weerklank hebben in het werk wat we doen!'
   
  - My Dear Students, deel 3, hoofdstuk 13, 16 maart 1998

 • Gedachte van 17 september 2014

  Ravana was een groot geleerde. Hij beheerste 64 takken van kennis, inclusief de taal van zoogdieren, vogels en insecten. Hij bezat de kennis, rijkdom en voorspoed die de hemel evenaarde. Hij gebruikte zijn strenge discipline als middel om meesterschap over de fysieke wereld te krijgen, waarbij hij zijn geloof vestigde in de waarneembare wereld en niet in de Schepper. Hij wenste geen onderzoek te doen naar de Schepper van de waarneembare wereld. Het universum is eigendom van de Schepper. Rama was de Schepper zelf en Sita was Rama's goddelijke energie (shakti). Ravana gaf toe aan begeerte, verlangens en hebzucht, koesterde haat en vijandschap ten opzichte van Rama en ontvoerde moeder Sita. Wat was het resultaat? Niet alleen hij, maar zijn hele koninkrijk werd vernietigd. Ondanks zijn hoge kennis en bekwaamheid slaagde hij er niet in de innerlijke goddelijkheid te herkennen en richtte hij zich te gronde door zijn morele afdwaling. Zo leert het epos Ramayana duidelijk de les dat alleen spirituele wijsheid heil brengt en van wezenlijk belang is.
   
  - My Dear Students, deel 2, hoofdstuk

 • Gedachte van 16 september 2014

  Daksha is de eigenschap van sterke vastberadenheid om zuivere handelingen te verrichten. De vastberadenheid moet zich beperken tot handelingen die zuiver zijn, behulpzaam zijn voor anderen en je verheffen. Onder alle omstandigheden moet je besluiten op goede wijze te handelen en je strikt te onthouden van elke onzuivere handeling. Iemand die dit kan volbrengen wordt daksha genoemd en zo iemand is de Heer zeer dierbaar. Udasina betekent vrij zijn van elke gehechtheid. Het betekent dat men kalm en onverstoord blijft bij lof of blaam, vrede of smart, verlies of winst, genoegens of pijn, en niet opgetogen raakt bij voorspoed of ontmoedigd bij mislukking. Bezwijk nooit voor lasterpraatjes en wees niet uitgelaten vanwege toegezwaaide lof. Lof en blaam zijn als voorbijtrekkende wolken; zo moeten ze ook behandeld worden. Als je ze serieus neemt, zullen ze aanleiding geven tot agitatie in de geest, wat kan leiden tot demonische neigingen. Elke toegewijde die deze heilige deugden bezit is de Heer zeer dierbaar.
   
  - Sathya Sai Baba, 30 augustus 1993

 • Gedachte van 15 september 2014

  Veel mensen willen graag een visioen krijgen van God. Dit is een naïef verlangen. Ze beseffen niet dat God in alles wat ze zien aanwezig is. De geschriften verklaren dat iemand die er niet in slaagt de goddelijkheid te zien die overal om hem heen is, een dwaas is. Elk wezen, elk atoom in dit universum is van God doordrongen. Streef er dus naar je eigen innerlijke goddelijkheid te realiseren en de Heer ook in alle wezens te herkennen. Geef blijk van je liefdevolle aard; laat je hart niet van steen zijn. Hiervoor moet je verdraagzaamheid, liefde en mededogen aankweken en niet je toevlucht nemen tot slechte middelen. Je verlangens kunnen nooit vervuld worden als je anderen kwaad doet. Als je vol afgunst, trots en praalzucht bent, zul je God niet behagen. Hij zal alleen onmiddellijk gehoor geven aan zuivere liefde, en nooit aan rijkdom, macht of positie.
   
  - Sathya Sai Baba, 14 september 1997

 • Gedachte van 14 september 2014

  Shuchi betekent zuiverheid. Het verwijst niet alleen naar de uiterlijke reinheid van het lichaam. Je geest raakt vervuild door verkeerde gedachten en slechte gevoelens. Als je toelaat dat je geest doorlopend vol kwade gedachten is, dan zal dat slechte consequenties hebben. Geef dus verkeerde gedachten en gevoelens geen kans en verdrijf alle negativiteit. Je lichaam moet vrij zijn van elk spoor van geweld en kwaad. Mensen begaan veel gewelddadigheden en onrecht met hun handen; dat is niet juist. Het lichaam is in de eerste plaats gegeven om rechtschapenheid (dharma) te beoefenen. Zo'n heilig geschenk moet gebruikt worden om diensten aan anderen te verlenen. Niemand kan ook maar een minuut bestaan zonder enige vorm van handeling. Onder geen enkele omstandigheid mag je je met een onzuivere handeling bezighouden. Deze zuiverheid bereik je door ferme vastberadenheid.
   
  - Sathya Sai Baba, 30 augustus 1993

 • Gedachte van 13 september 2014

  Betuig God je dankbaarheid door Zijn naam te zingen. Zing uit het diepst van je hart, niet zomaar als een muzikale opvoering. De demonische koning Ravana herhaalde constant de mantra Namah Shivaya zonder ook maar iets van zijn demonische eigenschappen op te geven. Het jongetje Prahlada herhaalde de mantra Om Namo Narayana met heel zijn hart en ziel. Dit was genoeg om hem te beschermen tegen alle vreselijke beproevingen waaraan zijn slechte vader Hiranyakashipu hem onderwierp. De vader gooide hem in een afgrond, liet hem door meerdere olifanten vertrappen en door giftige slangen bijten en duwde hem in de zee. Toch kwam Prahlada ongedeerd al die beproevingen te boven. Elk martelwerktuig veranderde in een zegen voor de jonge Prahlada! Zing dus de naam van de Heer uit de grond van je hart, met als enige doel Hem te behagen. In dit proces moet je één worden met God. Zing, bid of reciteer nooit om de goedkeuring van anderen te verdienen of om indruk te maken.
   
  - Sathya Sai Baba, 14 september 1997

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."

Nieuws