Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 21 december 2014

  Lofprijzing van de Heer met grote vreugde kenmerkt de waarlijk goede mensen. Mijd het gezelschap van hen die genoegen scheppen in zinnelijke praatjes en activiteiten. Kies voor het gezelschap van godvruchtige mensen die zich met deugdzame activiteiten bezighouden. Alleen zij die dat doen kunnen Bhagavatha’s of God toegewijde mensen genoemd worden. Het met plezier lezen over de glorie van de Heer op een heilige plek, een tempel, kapel of de hermitage van een heilige of wijze, of in het gezelschap van deugdzame en goede mensen - dat is een bron van grote inspiratie en vreugde. Je kunt ook vrome mensen opzoeken, hen dienen en naar hun uiteenzettingen van Gods glorie luisteren. Het genoegen dat zulke heilzame informatie geeft is het gevolg van vergaarde verdienste en inspanning. In het begin is luisteren genoeg; later wekken de verhalen interesse in de aard en kenmerken van God en zal de aspirant voor zichzelf het pad naar verwerkelijking proberen te vinden.

  - Bhagavatha Vahini, hoofdstuk 1: The Bhagavatha

 • Gedachte van 20 december 2014

  De pasgeborene kent de smaak van melk niet. Door de melk dagelijks te drinken raakt het kind er zó sterk aan gehecht, dat het protesteert wanneer de melk vervangen wordt door rijst. Maar de moeder geeft niet op; ze haalt het kind over om dagelijks kleine porties gekookte rijst te eten, en van lieverlee begint het kind de rijst lekker te vinden en geeft het de melk op. Terwijl melk eerst zijn natuurlijke voedsel was, wordt deze door rijst vervangen en wel zozeer, dat het kind van streek is als het op een dag geen rijst krijgt. Zo ook zijn aanvankelijk zintuiglijke genoegens ‘natuurlijk’, maar door oefening en door naar de aanbeveling van wijzen te luisteren wordt langzamerhand de grotere en duurzamere vreugde van bezinning op de gloriën van de Heer ervaren. Na verloop van tijd zal het gezelschap van wereldse mensen die zich met de zintuigen of zintuiglijke objecten bezighouden niet langer bekoren; het gezelschap dat vreugde schept in lofprijzing en liefde voor de Heer wordt aantrekkelijk en dan begin je echt goddelijkheid te ervaren.

  - Bhagavatha Vahini, hoofdstuk 1: The Bhagavatha

 • Gedachte van 19 december 2014

  Over het algemeen worden mensen tot zintuiglijke objecten aangetrokken, want ze zijn slachtoffer van instincten. En instincten komen met het lichaam; die hoeven niet getraind te worden. De zuigeling zoekt melk van de moeder, daar is geen training voor nodig. Om het kind echter te laten lopen en praten is wel training nodig, omdat deze handelingen niet automatisch zijn, maar sociaal opgewekt worden, door het voorbeeld van anderen, dat nagevolgd wordt. Training is ook heel belangrijk om op de juiste wijze zintuiglijke genoegens na te streven, want het onbeheerste en ongetrainde najagen van zulke genoegens roept boosheid, haat, afgunst, wrok en hoogmoed op. Om de zintuigen op heilzame wijze te trainen en ze onder controle te houden zijn bepaalde goede disciplines nodig, zoals herhaling van de goddelijke naam, meditatie, vasten en gebed ’s morgens en ’s avonds. Als je gevraagd wordt zulke spirituele handelingen te doen, dan voel je daar geen innerlijke drang toe. Toch mag je de moed niet opgeven. Niemand vindt zulke oefeningen in het begin gemakkelijk, maar constante beoefening creëert de animo ervoor.

  - Bhagavatha Vahini, hoofdstuk 1: The Bhagavatha

 • Gedachte van 18 december 2014

  Goddelijk bewustzijn kan niet verkregen worden door het vergaren van rijkdom, zelfs niet door het weggeven van rijkdom. Noch kan het bereikt worden door geschriften te lezen, een machtspositie te verwerven, het behalen van diploma’s en academische titels, of het verrichten van offers en rituelen. Het lichaam is een mierenhoop, met in de holte ervan de denkende geest. In de geest zit de slang verborgen genaamd onwetendheid. De slang kan niet gedood worden door handelingen verricht met het oog op de resultaten. Spirituele wijsheid is het enige wapen dat hem kan doden. Om spirituele wijsheid te verwerven moet je vast vertrouwen hebben. De geschriften verklaren: ‘Alleen de persoon die standvastig vertrouwen heeft kan wijsheid verwerven.’

  - Sutra Vahini, Stream of Aphorisms of Brahman

 • Gedachte van 17 december 2014

  Jullie moeten weten dat er geen einde komt aan de incarnaties die God zich gepermitteerd heeft. Hij is bij talloze gelegenheden neergedaald. Soms komt Hij met een deel van Zijn glorie, soms met een vollediger uitrusting van Zijn grootsheid, soms voor een speciale taak, soms om een geheel tijdperk of deel van de wereld te transformeren. God is als de electrische stroom die door allerlei apparaten loopt en zich in veel verschillende activiteiten uitdrukt. De wijze ziet slechts die ene onveranderlijke stroom; de onwetende vindt dat er allemaal verschillen zijn. Het geschrift Bhagavatha verhaalt uitvoerig over hoe God de mensheid transformeert. Het onderwerp van de Bhagavatha is het drama opgevoerd door de avatar en de mensen die naar hem toegetrokken worden. Het luisteren ernaar bevordert de verwerkelijking van God. Vele wijzen hebben haar doeltreffendheid bevestigd en de Bhagavatha hoog geprezen en hielpen haar voor het nageslacht te bewaren.

  - Bhagavatha Vahini, hoofdstuk 1: The Bhagavatha

 • Gedachte van 16 december 2014

  Om is de wezenlijke kern van alle leringen in de geschriften over God: ‘Dit ene woordje Om is Brahman, de goddelijke Werkelijkheid’, verklaren de Veda’s. Om is een samenstelling van de drie klanken A, U [spreek uit: oe] en M. Het moet gesproken worden met een zo langzaam mogelijk in sterkte toenemende toon die even geleidelijk weer afneemt, totdat alleen nog de echo van de stilte, die in de holte van je hart weerklinkt, achterblijft. Doe het niet in twee fasen, omdat je vindt dat je adem het niet zo lang uithoudt. Houd vol tot je erin slaagt verlevendigd te worden door de opwaartse golving, de neerwaartse curve en de stilte erna. Deze vertegenwoordigen het waken, dromen en slapen en het vierde stadium, dat aan deze drie voorbijgaat. Ze staan ook symbool voor de bloem van je individualiteit die tot een vrucht rijpt en je vult met het zoete sap van je eigen innerlijke essentie, en de uiteindelijke loslating erna.

  - Sathya Sai Baba, 9 juni 1970

 • Gedachte van 15 december 2014

  Jullie vrezen dat het heel moeilijk, zelfs onmogelijk is om God te verwerkelijken. In feite is het heel simpel, zo simpel dat je denkt dat er een verborgen valstrik moet zijn. Jullie stellen simpele dingen en gewoonten niet op prijs. Er is bijvoorbeeld niets zo simpel als het spreken van de waarheid; toch is het de vraag hoeveel zich eraan houden! Als je het waagt onwaarheid te spreken, dan moet je aldoor nieuwe verhalen verzinnen en alle verhalen onthouden en ook alle personen aan wie je ze verteld hebt. Elke student heeft een horloge om zijn pols. En jullie kijken er minstens honderd maal per dag op. Welnu, leer een grote les van dat horloge [Engels: ‘watch’, wat o.a. ook ‘letten op’ betekent]. Wanneer je op dat horloge kijkt, denk dan aan de vijf letters van het woord WATCH; elk ervan geeft je een mooie levensles. W zegt je: ‘Watch your Words’ (let op je woorden); A waarschuwt je: ‘Watch your Action’ (let op je handelingen); T duidt aan: ‘Watch your Thoughts’ (let op je gedachten); C geeft je de raad: ‘Watch your Character’ (let op je karakter); H wil zeggen: ‘Watch your Heart’ (let op je hart). Wanneer je je horloge raadpleegt, neem dan deze les die het horloge geeft in je op.

  - Sathya Sai Baba, 13 mei 1970

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."

Nieuws